Udover flyvesikkerhed har stifteren af denne hjemmeside, luftkaptajn Oluf Husted, en anden markant mærkesag: Forenkling af det danske forsikrings- og skattesystem. I løbet af de seneste år har han flere gange fået såvel politikere som medier i tale med sit konkrete forslag til en forsikrings- og skattereform, hvis indhold kan beskrives på blot en enkelt A4-side. Læs det 19 år gamle forslag her og indled evt. en diskussion af det i vores forum. Forslaget er stadig aktuelt, og tallene er opdaterede.

Forslag til forsikrings- og skattereform

Det enkelte menneskes behov for tryghed og tillid til det demokratiske system er fundamentalt. Men hovedparten af vore demokratier har spillet fallit ved kompliceret lovgivning og inkonsekvent administration.

Næsten alle etablerede demokratiske lande har et progressivt element i deres skattelovgivning - ofte med fradragsmuligheder. Her indtager Danmark suverænt førstepladsen, når det drejer sig om kompleksitet.

Hvis et land vil undgå uroligheder, kan det progressive element ikke undværes, og når der maksimalt opkræves 20 pct. pr. skatteemne mindskes trangen til at snyde. Derfor følgende nytænkning og sammenkobling af progressivitet og individuel tryghedstilfredsstillelse (ansvars- og skadesforsikring). Den årlige præmiesum til de to nævnte forsikringsformer andrager pt. ca. 25 mia. kr., men ved en tvuvngen høj selvrisiko på eksempelvis 10.000 kr. pr. skade kan præmien mere end halveres, og antallet af behandlede forsikringssager kan reduceres til en femtedel.

1.
Forsikringsselskaberne opkræver til staten en årlig afgift på 1 pct. af den totale forsikringssum (afgiften eksisterer allerede for lystfartøjer) og opkræver ligeledes en ekstra forsikringspræmie til staten. Dette giver et mere reelt progressivt provenue, end det vi har nu, og det administreres ikke af staten. Dette årlige "frivillige", progressive provenue på 60-80 mia. kr. vil hidhøre fra mennesker, som ønsker mere end samfundets basistryghedstilbud, og som derfor tegner en frivillig forsikring.

2.
20 pct. indkomstskat af bruttoløn indbetales af arbejdsgiver.

3.
5 pct. arbejdsgiverafgift af bruttoløn indbetales af arbejdsgiver (kun for fuldtidsansatte).

4.
20 pct. af det til enhver tid totale skatteprovuenue skal opkræves som naturbevarende skatter, baseret på et "øko-indeks".

5.
Momssatsen sænkes til ca. 20 pct. svarende til det europæiske gennemsnit.

6.
Skat på luksus og rusmidler sænkes/hæves, så grænsehandel undgås.

7.
Kommunernes indtægter hidhører hovedsageligt fra statslige bloktilskud. Det vil sige, at individuelle skatteprocenter og udligningsordninger afskaffes. Hos den enkelte borger opkræves det laveste beløb, der fremkommer ved 1 pct. af ejendomsværdien eller 1 pct. af bruttolønnen. Endvidere opkræves vand- og renovationsafgifter efter mængde og vægt.

8.
20 pct. skat af kapitalindtægter indbetales af udbetaleren.

9.
20 pct. skat af virksomhedsoverskud uden begrænsning af dokumenterbare fradrag.

10.
10 pct. arveafgift af skifterettens værdiansættelse.

Overgangsordninger: I op til 30 år kompenserer staten med personlige checks med løbende forsinket gyldighed. Dette kan færdigadministreres på ca. 1 år.

Småforetagender og familiebrug, som kun beskæftiger deltidsansatte, bliver tilskuds-, skatte- og administrationsfri (ca. 25 pct. af samfundsøkonomien).

Der indføres fuld offentlighed om alle skatteforhold, hvilket helt naturligt vil begrænse det sorte arbejde. En sidegevinst vil være, at den manglende ligeløn vil blive synlig.

For at opretholde det hidtidige provenue skal der opkræves 30 pct. skat i en overgangsfase på 3 år. Dette sikrer, at det nuværende velfærdsniveau opretholdes.

Indførelse af dette skattesystem medfører seks centrale fordele:

1.
Øget konkurrenceevne - mest til de lande, der først indfører systemet

2.
Magten fratages det bureaukrati, der trives på grund af kompleksiteten, og gives tilbage til de, den tilhører: De folkevalgte politikere

3.
Følgelig opnås en øget tillid til politikerne

4.
Og der frigøres al den arbejdskraft, som arbejdsmarkedet i øjeblikket hungrer efter

5.
Mindre stress (fald i sundhedsudgifter)

6.
Øget følelse af retfærdighed